Warning: include(sklep/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/bass/domains/paznokcie-bass.pl/public_html/index.php on line 155 Warning: include(sklep/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/bass/domains/paznokcie-bass.pl/public_html/index.php on line 155 Warning: include(): Failed opening 'sklep/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/bass/domains/paznokcie-bass.pl/public_html/index.php on line 155

Bass Cosmetics

Profil

Witaj,
Zaloguj / Zarejestuj się

Koszyk

Ilość pozycji asortymentowych: 0

(zobacz koszyk)

since / rok założenia 1996

choose language / wybierz język:

Infolinia:

(+48) 58 661 66 99
poniedziałek – piątek
8:00 – 16:00

Fax 24h:

(+48) 58 664 60 20

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

·         Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Bass Cosmetics Walewska & Bilons sp. j., ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia, Polska);

·         w przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1. Definicje

1.       Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres:

·         nazwa miejscowości wraz z kodem pocztowym

·         ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, alternatywnie  

·         numer nieruchomości w przypadku nieruchomości niepodzielonej na ulice.

2.       Adres reklamacyjny Bass Cosmetics Walewska & Bilons sp. j., ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia, Polska.

3.       Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i  ich kosztów.

4.       Dane kontaktowe

·         adres: Bass Cosmetics Walewska & Bilons sp. j., ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia, Polska

·         e-mail: biuro@basscosmetics.pl

·         telefon: +48 58 664 60 20

5.       Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

6.       Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7.       Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.       Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami.

10.   Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23 sierpnia 2007 r. z późniejszymi zmianami.

11.   Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.   Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13.   Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient.

14.   Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15.   Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16.   Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

17.   Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.

18.   Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19.   Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20.   Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21.   Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22.   Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23.   Sklep – serwis internetowy dostępny pod  adresem www.basscosmetics.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24.   Sprzedający

Bass Cosmetics Walewska & Bilons spółka jawna
z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni, kod pocztowy 81-533
wpisana pod numerem 0000160686 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 5861391387 ; REGON 191042421

konta bankowe

PLN (złoty polski) : 26 1090 1102 0000 0001 1330 2425

EUR (euro) : 23 1090 1102 0000 0001 1330 2479

USD (dolar amerykański) : 19 1090 1102 0000 0001 1330 2454

25.   System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26.   Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27.   Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. w  przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. w przypadku Kupujących.

28.   Wada – zarówno wada fizyczna jak i wada prawna.

29.   Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

·         nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

·         nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta

·         nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

·         została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym

·         nie nadaję się do użytku w związku z nieprawidłowym zamontowaniem i uruchomieniem, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego

·         nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel, lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać, albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30.   Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31.   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie:

·         rodzaj i ilość produktów

·         rodzaj dostawy

·         rodzaj płatności 

·         miejsce wydania rzeczy

·         dane Kupującego

zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2. Warunki ogólne

1.       Umowa zawierana jest w  języku polskim, zgodnie z  polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.       Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.       Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.       Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w  polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5.       Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z  upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.       Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od  umowy
 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania: dowodu zakupu tudzież informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7.       Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8.       Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9.       Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami Java i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 640 px. Używanie oprogramowania firm trzecich oddziałujących na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

10.   Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W  tym celu Kupujący powinien podać login i  hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11.   Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

12.   Kupujący zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i  nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
 • korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
 • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3. Zawarcie umowy i realizacja

1.       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.       W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu
 • wybór rodzaju dostawy
 • wybór rodzaju płatności
 • wybór miejsca wydania rzeczy
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku ‘Zamawiam z  obowiązkiem zapłaty’.

3.       Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.       Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego ‘za pobraniem’ (płatnego przy odbiorze) następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5.       Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6.       Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a  zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności el

Dane firmy i kontakt

Adres : ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia

Infolinia : +48 881 441 911 

Tel. : +48 661 66 99

Tel. fax : +48 664 60 20  
E-mail : biuro@paznokcie-bass.pl

NIP : PL5861391387
   

Informujemy, że w okresie od 01.07.2009 do 30.09.2009 firma Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-533) przy ul. Lidzkiej 26 realizowała projekt objęty umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-22-004/09-00 Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Informujemy, że w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2011 firma Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-533) przy ul. Lidzkiej 26 realizowała projekt objęty umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-22-063/09-00 Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem projektu było wdrożenie Planu rozwoju esportu Przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu dwóch instrumentów możliwych do wyboru w ramach działania 6.1. Było to: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy i uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe.paznokcie, akryl, żel, żelolakier, hybrydowy, lakier, tipsy, french, frencz, nail design, nail art, stylizacja, przedłużanie, modelowanie, zdobienie, kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty, manicure, pedicure

Logowanie:

Warning: include(sklep/rejestruj.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/bass/domains/paznokcie-bass.pl/public_html/index.php on line 527 Warning: include(sklep/rejestruj.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/bass/domains/paznokcie-bass.pl/public_html/index.php on line 527 Warning: include(): Failed opening 'sklep/rejestruj.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/bass/domains/paznokcie-bass.pl/public_html/index.php on line 527